Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

Właśnie rozpoczęliśmy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności Stowarzyszenia. Czasy pandemii są trudne dla wszystkich organizacji pozarządowych, w tym i dla SHP, ale nie składamy broni i działamy w miarę pojawiających się możliwości.

Pierwsze jubileuszowe działanie to objęcie patronatem XXIII edycji KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych z uwzględnieniem technologii bezwykopowych”, która już za miesiąc odbędzie się w Częstochowie. Jest to jedna z nielicznych branżowych konferencji w tym roku, która jest planowana w formie stacjonarnej.

Gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i przesyłamy poniżej informacje od organizatorów.

Z hydrogeologicznym pozdrowieniem,

Zarząd SHP

 

Informacja od Organizatorów:

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do naszej wspólnej konferencji 13-15.10.2021, na którą zostało zgłoszonych już 29 wystąpień – przesyłamy wybrane tematy wystąpień. Mamy także przyjemność przekazania informacji o objęciu współpatronatu nad konferencją przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.

Zapraszamy do udziału, jak również do nadsyłania artykułów (do publikacji pokonferencyjnej; monografia przedkonfernecyjna została zamknięta w aktualnym miesiącu).

W przypadku rejestracji uczestnictwa (poprzez stronę internetową konferencji/ link: http://www.knt.czest.pl/page9.html#header3-c7) i wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przyjazd (np. z powodu stanu zdrowia) można będzie anulować zgłoszenie lub je zmodyfikować. Po rejestracji możliwe jest wniesienie opłaty w późniejszym terminie. Chcąc zachować optymalne środki bezpieczeństwa w trakcie konferencji wykorzystane zostaną m.in. duże sale wykładowe oraz wydłużony czas rejestracji.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny XXIII edycji KNT

tel. kont. 669 616 988

Facebooklinkedinmail

Drodzy Członkowie SHP,

Na podstawie § 24 ust. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 23 czerwca 2021r. na godz. 17.00 Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Zebranie odbędzie się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM oraz systemu do głosowania VOTEX. Każdy z członków na adres e-mail widniejący w bazie członków SHP otrzyma link do spotkania oraz swój unikalny link do głosowania. Głosowanie będzie się odbywało zgodnie z instrukcją załączoną do niniejszej wiadomości.

W związku z powyższym, w przypadku nieotrzymania niniejszego zawiadomienia, uprzejmie prosimy o sprawdzenie folderu „Spam” lub weryfikację i aktualizację swoich adresów e-mail w bazie członków.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i potwierdzenie quorum oraz zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Otwarcie Walnego Zebrania w drugim terminie i stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania i podjęcie uchwały w tej sprawie. (uchwała nr 1)
 6. Przedstawienie sprawozdań: z działalności Zarządu SHP, finansowego, Komisji Rewizyjnej SHP za 2020 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2020 r. (uchwała nr 2)
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020 i podjęcie stosownej uchwały. (uchwała nr 3)
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP (uchwała nr 4)
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SHP w 2020 r. uchwała nr 5)
 12. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 13. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie.
 15. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu SHP i podjęcie stosownych uchwał. (uchwała nr 6)
 16. Głosowanie w sprawie liczby wybieranych członków Zarządu. (uchwała nr 7)
 17. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 18. Wybór członków Zarządu SHP. (uchwała nr 8)
 19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej SHP. (uchwała nr 9)
 20. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SHP.
 21. Wystąpienie Prezesa SHP.
 22. Wolne wnioski, sprawy różne. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
 23. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

APEL ZARZĄDU

Drodzy członkowie SHP,

W Październiku 2021r. przypadnie 10. rocznica powołania do życia SHP. Od października 2021 do Października 2022 chcielibyśmy świętować z Wami rok jubileuszowy i zaprezentować kilka nowości w działaniu SHP. NIE JESTEŚMY W STANIE ZROBIĆ TEGO SAMI!!!

Po blisko 10 latach istnienia Stowarzyszenia, ze smutkiem obserwujemy, że aktywność członkowska z każdym rokiem maleje. Uwidacznia się to nie tylko w płaceniu składek, ale przede wszystkim w coraz mniejszym udziale członków w wydarzeniach organizowanych przez SHP, a w szczególności w WALNYCH ZEBRANIACH.

TO NIESTETY PARALIŻUJE DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA i uniemożliwia powołanie nowych Władz.

 

Doskonale rozumiemy, że trwający już kolejny rok czas pandemii jest dla wszystkich bardzo trudny. Nie tylko nasza organizacja boryka się z załamaniem aktywności członków w ostatnich niemal 2 latach – jest to trend ogólnokrajowy. KRS odrzucił nasze poprzednie wybory właśnie ze względu na niską frekwencję członków w czasie Zebrania Wyborczego i zasadniczy brak możliwości odbycia zebrania w II terminie. Dodatkowo zmieniło się Prawo o Stowarzyszeniach. MUSIMY USPRAWNIĆ DZIAŁANIE SHP I DOSTOSOWAĆ JE DO NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH. Stąd też w porządku obrad, oprócz wyborów nowych władz, pojawia się uchwalenie nowego statutu, który pozwoli nam sprawniej operować w nowej, post pandemicznej rzeczywistości.

Jako Zarząd, zwracamy się do WAS drodzy członkowie z apelem, o jak najliczniejszy, aktywny udział w najbliższym Walnym Zebraniu!

JEST TO BARDZO WAŻNA KWESTIA DLA PRZYSZŁOŚCI NASZEJ ORGANIZACJI!

 

Jeśli ktoś z Was już dzisiaj wie, że nie będzie brał udziału w zebraniu, PROSIMY PRZEKAŻCIE SWÓJ GŁOS TEMU CZŁONKOWI, KTÓRY UDZIAŁ NA PEWNO WEŹMIE. Aby zebranie było zdolne do podejmowania uchwał musi być obecnych minimum 60 członków.

Do niniejszego zawiadomienia załączamy Wzór Pełnomocnictwa, które należy dostarczyć w oryginale osobiście jednemu z członków Zarządu, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres

Magdalena Worsa-Kozak lub Krzysztof Chudy

Wydział GGG Politechniki Wrocławskiej

GEOCENTRUM, L-1, pok. 254

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

 

Jednocześnie prosimy o informację mailową na adres shp@hydrogeolodzy.pl o udzielonym pełnomocnictwie.

 

Dla monitorowania planowanej frekwencji na zebraniu prosimy też o wypełnienie krótkiego formularza pod linkiem: https://forms.gle/cLV8Z2UpcRaeHC4U9

 

DRODZY CZŁONKOWIE! LICZYMY NA WAS!

Zarząd SHP

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Instrukcja głosowanie w systemie VOTEX

Facebooklinkedinmail

Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego czasopisma Toxics pt. „Occurrence, Fate and Environmental Risk Assessment of the Organic Microcontaminants in Groundwater”. 
Czasopismo ma IF= 3.271 oraz 70 pkt. wg punktacji MNiSW. 
 
Działania antropogeniczne wpływają na stan chemiczny wód podziemnych. Organiczne mikrozanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla wód gruntowych, ponieważ nawet w niskich stężeniach mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W ostatnich latach coraz większe zaniepokojenie budzą pojawiające się zanieczyszczenia w środowisku wodnym. Najpopularniejszymi substancjami są trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy, farmaceutyki i kosmetyki, których pozostałości występują zarówno w wodach powierzchniowych, jak i podziemnych. Do głównych źródeł tych substancji należą niewystarczające oczyszczalnie ścieków i odcieki ze składowisk. Pomimo niskich stężeń PPCP w próbkach wody, związki te stanowią zagrożenie dla organizmów żywych ze względu na ich potencjał do bioakumulacji. Do numeru specjalnego można zgłaszać wszystkie artykuły związane z ryzykiem środowiskowym dla wód podziemnych, monitoringiem wód i zagrożeniem ze strony ww. substancji.
 
Koszt publikacji to 1600CHF z możliwością uzyskania zniżki. Edytorem numeru specjalnego jest dr Dominika Dąbrowska.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
Facebooklinkedinmail

Informacja z Ministerstwa Infrastruktury:

Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 38 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Legislacja – Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 86).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Brak uwag we wskazanym powyżej terminie zostanie uznany za akceptację przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marek Gróbarczyk

 

Pismo

 

Facebooklinkedinmail

Zachęcamy do udziału w konsultacjach – poniżej treść pisma z MI:

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Legislacja – Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 88). Link do strony: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551

W załączeniu przesyłam pismo Pana Marka Gróbarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujące projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych wraz z załącznikiem tj. tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie załączonej tabeli. Proszę o przekazanie wszelkich uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości.

Odpowiedź proszę przekazać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.falinska@mi.gov.pl. Niezgłoszenie uwag w ww. terminie pozwolę sobie uznać za uzgodnienie treści dokumentu.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Falińska

Wydział Polityki Wodnej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

 

Załączniki:

Susza-Pismo_konsultacje publiczne

Susza-Zał Tabela uwag

 

Facebooklinkedinmail

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 11. grudnia 2020r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia – Zebranie Wyborcze,

które, w związku z zaostrzeniem się sytuacji pandemicznej, odbędzie się on-line o godz. 11.00

Zaproszenia z indywidualnym linkiem do spotkania otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Ramowy porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie kworum.
 2. Głosowanie nad porządkiem obrad
 3. Informacja Zarządu o bieżących sprawach Stowarzyszenia
 4. Wybór komisji skrutacyjnej czuwającej nad prawidłowością przebiegu wyborów
 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie w sprawie liczby wybieranych członków Zarządu
 8. Przedstawienie kandydatów do Zarządu
 9. Wybór członków Zarządu
 10. Ukonstytuowanie się nowych Władz Stowarzyszenia
 11. Zakończenie zebrania

 

Członkowie, którzy zalegają z opłatami członkowskimi proszeni są o ich uregulowanie do dnia 15 listopada 2020r. Po tym terminie Zarząd, zgodnie z zapisami statutu, będzie zmuszony do skreślenia zalegających osób z listy członków SHP.

 

Do dnia 30 listopada uprzejmie prosimy nadsyłać kandydatury członków do Komisji Rewizyjnej i do Zarządu.

Zgłoszenia, wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na udział w wyborach, przyjmujemy mailowo na adres: wybory2020@hydrogeolodzy.pl . Oryginał oświadczenia prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą priorytetową na adres Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Zarząd SHP

Facebooklinkedinmail

Szanowni Koleżanki i Koledzy.

Wydawnictwo Land (IF: 2.429) przygotowuje specjalny tom „Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas”, poświęcony obszarom pogórniczym. Tom ten będzie miał w zamyśle charakter interdyscyplinarny. Szczególną uwagą obejmie zagospodarowanie przestrzenne, metody rekultywacji (w tym w kierunku wodnym), rewaloryzacji obszarów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe i podziemne oraz skutkom przyrodniczo-środowiskowym tych działań w różnych regionach świata. Zapraszamy serdecznie do publikacji w tomie, który ukaże się w połowie 2021 roku, specjalistów z zakresu górnictwa, geologii, hydrogeologii, gleboznawstwa, geografii, biologii. Wydanie specjalne będzie edytowane online (SI Online [Land] (IF: 2.429, ISSN 2073-445X). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/degraded_land

Prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov (oimahmad.rahmonov@us.edu.pl>)

Dr hab. inż. Jacek Różkowski Prof. UŚ (jacek.rozkowski@us.edu.pl)

Dr Grzegorz Kłys (gklys[at]uni.opole.pl)

Jednocześnie zachęcam do publikacji artykułów w w/w tomie (czasopismo Land 70 pkt ministerialnych).

 

Jacek Różkowski

Facebooklinkedinmail