Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego czasopisma Toxics pt. „Occurrence, Fate and Environmental Risk Assessment of the Organic Microcontaminants in Groundwater”. 
Czasopismo ma IF= 3.271 oraz 70 pkt. wg punktacji MNiSW. 
 
Działania antropogeniczne wpływają na stan chemiczny wód podziemnych. Organiczne mikrozanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla wód gruntowych, ponieważ nawet w niskich stężeniach mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W ostatnich latach coraz większe zaniepokojenie budzą pojawiające się zanieczyszczenia w środowisku wodnym. Najpopularniejszymi substancjami są trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy, farmaceutyki i kosmetyki, których pozostałości występują zarówno w wodach powierzchniowych, jak i podziemnych. Do głównych źródeł tych substancji należą niewystarczające oczyszczalnie ścieków i odcieki ze składowisk. Pomimo niskich stężeń PPCP w próbkach wody, związki te stanowią zagrożenie dla organizmów żywych ze względu na ich potencjał do bioakumulacji. Do numeru specjalnego można zgłaszać wszystkie artykuły związane z ryzykiem środowiskowym dla wód podziemnych, monitoringiem wód i zagrożeniem ze strony ww. substancji.
 
Koszt publikacji to 1600CHF z możliwością uzyskania zniżki. Edytorem numeru specjalnego jest dr Dominika Dąbrowska.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
Facebooklinkedinmail

Informacja z Ministerstwa Infrastruktury:

Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 38 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Legislacja – Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 86).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Brak uwag we wskazanym powyżej terminie zostanie uznany za akceptację przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marek Gróbarczyk

 

Pismo

 

Facebooklinkedinmail

Zachęcamy do udziału w konsultacjach – poniżej treść pisma z MI:

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Legislacja – Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 88). Link do strony: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551

W załączeniu przesyłam pismo Pana Marka Gróbarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujące projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych wraz z załącznikiem tj. tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie załączonej tabeli. Proszę o przekazanie wszelkich uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości.

Odpowiedź proszę przekazać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.falinska@mi.gov.pl. Niezgłoszenie uwag w ww. terminie pozwolę sobie uznać za uzgodnienie treści dokumentu.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Falińska

Wydział Polityki Wodnej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

 

Załączniki:

Susza-Pismo_konsultacje publiczne

Susza-Zał Tabela uwag

 

Facebooklinkedinmail

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 11. grudnia 2020r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia – Zebranie Wyborcze,

które, w związku z zaostrzeniem się sytuacji pandemicznej, odbędzie się on-line o godz. 11.00

Zaproszenia z indywidualnym linkiem do spotkania otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Ramowy porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie kworum.
 2. Głosowanie nad porządkiem obrad
 3. Informacja Zarządu o bieżących sprawach Stowarzyszenia
 4. Wybór komisji skrutacyjnej czuwającej nad prawidłowością przebiegu wyborów
 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie w sprawie liczby wybieranych członków Zarządu
 8. Przedstawienie kandydatów do Zarządu
 9. Wybór członków Zarządu
 10. Ukonstytuowanie się nowych Władz Stowarzyszenia
 11. Zakończenie zebrania

 

Członkowie, którzy zalegają z opłatami członkowskimi proszeni są o ich uregulowanie do dnia 15 listopada 2020r. Po tym terminie Zarząd, zgodnie z zapisami statutu, będzie zmuszony do skreślenia zalegających osób z listy członków SHP.

 

Do dnia 30 listopada uprzejmie prosimy nadsyłać kandydatury członków do Komisji Rewizyjnej i do Zarządu.

Zgłoszenia, wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na udział w wyborach, przyjmujemy mailowo na adres: wybory2020@hydrogeolodzy.pl . Oryginał oświadczenia prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą priorytetową na adres Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Zarząd SHP

Facebooklinkedinmail

Szanowni Koleżanki i Koledzy.

Wydawnictwo Land (IF: 2.429) przygotowuje specjalny tom „Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas”, poświęcony obszarom pogórniczym. Tom ten będzie miał w zamyśle charakter interdyscyplinarny. Szczególną uwagą obejmie zagospodarowanie przestrzenne, metody rekultywacji (w tym w kierunku wodnym), rewaloryzacji obszarów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe i podziemne oraz skutkom przyrodniczo-środowiskowym tych działań w różnych regionach świata. Zapraszamy serdecznie do publikacji w tomie, który ukaże się w połowie 2021 roku, specjalistów z zakresu górnictwa, geologii, hydrogeologii, gleboznawstwa, geografii, biologii. Wydanie specjalne będzie edytowane online (SI Online [Land] (IF: 2.429, ISSN 2073-445X). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/degraded_land

Prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov (oimahmad.rahmonov@us.edu.pl>)

Dr hab. inż. Jacek Różkowski Prof. UŚ (jacek.rozkowski@us.edu.pl)

Dr Grzegorz Kłys (gklys[at]uni.opole.pl)

Jednocześnie zachęcam do publikacji artykułów w w/w tomie (czasopismo Land 70 pkt ministerialnych).

 

Jacek Różkowski

Facebooklinkedinmail

Szanowni Członkowie SHP,
W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, kiedy najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych członków, postanowiliśmy ograniczyć ryzyko związane z podróżami i zgromadzeniami. Dlatego w tym roku zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie on-line.
Każdy z Was powinien otrzymać e-mailowe zaproszenie na spotkanie (jeśli nie dotarło, prosimy o kontakt na adres shp@hydrogeolodzy.pl).
W celu uczestniczenia w Zebraniu należy zarejestrować się na spotkanie używając linka przesłanego w tej wiadomości i postępując zgodnie z instrukcjami z platformy LiveWebinar. Każdy zarejestrowany członek otrzyma unikalny, indywidualny link, z którego będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Mamy nadzieję, że ta nowa forma zebrania pozwoli na udział większej liczby członków, niż forma tradycyjna, ma czym bardzo nam zależy. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia w piątek!
Zarząd SHP

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 19.06.2020 r. (piątek), g.11.00 on-line przez platformę LiveWebinar UWAGA: SPOTKANIE BĘDZIE REJESTROWANE (audio i video) godz. 11.00 – 12.30 Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
1) Otwarcie Walnego Zebrania.
2) Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3) Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5) Prezentacja sprawozdań: finansowego, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2019 r.
6) Dyskusja nad sprawozdaniami.
7) Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
8) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2019 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
9) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2019 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
10) Informacja Zarządu na temat: – tegorocznych wyborów organów SHP (Zarząd i Komisja Rewizyjna) na kolejną kadencję – czasopisma Hydrogeologia – bieżącej działalności SHP
11) Wolne wnioski, sprawy różne.
12) Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13) Zakończenie Walnego Zebrania.

Facebooklinkedinmail