Drodzy Członkowie i Sympatycy SHP,
w załączeniu przesyłamy zaproszenie, skierowane do SHP przez Ministra Mariusza Oriona Jędryska, do udziału w konferencji z cyklu ogólnopolskich spotkań dotyczących Polityki Surowcowej Państwa.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r. w godz. 10.00 – 15.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu(Droga Starotoruńska 3).

Czytaj dalej

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa na Walne Zebranie SHP połączone z V Seminarium „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (bud. A-O, II piętro, sala 213).

W załączniku zamieszczony został ramowy program planowanego spotkania, które uwzględnia również spacer hydrogeologiczny po centrum Krakowa zakończony spotkaniem koleżeńskim w lokalu.

Dla członków SHP uczestnictwo w Walnym Zebraniu i seminarium jest bezpłatne i obejmuje lunch oraz poczęstunek serwowany w trakcie przerwy kawowej. W ramach spotkania koleżeńskiego przewidywany jest również drobny bezpłatny „starter”, niemniej pozostałe koszty leżą po stronie indywidualnych uczestników.

W V warsztatach „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” i spacerze hydrogeologicznym mogą wziąć również udział osoby nie będące członkami SHP, pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 100 zł/osobę. W przypadku ewentualnego zainteresowania określona zostanie forma i termin płatności. Prosimy Wszystkich Państwa o rozpropagowania naszego spotkania w swoim środowisku.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kierowanie zgłoszeń drogą mailową do Pani Ewy KRET: ewa.kret@gmail.com z podaniem: nazwiska lub nazwisk uczestników oraz specjalnych życzeń (np. wegetariański lunch, pomoc w rezerwacji noclegów i in.).

 

RAMOWY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SHP:
godz. 10.00 – 12.00 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. Opcjonalna konieczność wznowienia obrad w II terminie.
3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2015 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2016 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2016 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP.
10. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.00-12.45 Przerwa na lunch

godz. 12.45 – 16.30
Seminarium V Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Praktyka hydrogeologiczna w przestrzeni miejskiej”

Ramowy program seminarium:
1. Uroczyste otwarcie seminarium (krótkie przemówienia okolicznościowe przedstawicieli Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska AGH oraz SHP).
2. Referat nr 1: Mariusz CZOP – Rola wód podziemnych w zrównoważonym zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, na przykładzie miasta Krakowa.
3. Referat nr 2: Dorota PIERRI – Dylematy remediacji i rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, na podstawie doświadczeń z realizacji międzynarodowego projektu ReSites.

Przerwa kawowa

4. Referat nr 3: Anna ŻUREK – Prezentacja poletka hydrogeologicznego KHiGI AGH.
5. Dyskusja i zamknięcie seminarium.

ok. godz. 18.00 Hydrogeologiczny spacer po Krakowie
prezentacja ciekawych obiektów hydrogeologicznych (m.in. zdroje artezyjskie, studnie z „historią”, hydrogeologia Starego Miasta i kwestia „słonego źródełka” w Sukiennicach) zakończona spotkaniem koleżeńskim w lokalu.

 

Z poważaniem,
Mariusz Czop
Ewa Kret
Dorota Pierri
Adam Postawa

Facebooklinkedinmail

Czasopismo HYDROGEOLOGIA objęte Honorowym Patronatem Głównego Geologa Kraju
prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska

 

Miło nam poinformować, iż nasze starania o wydanie branżowego czasopisma hydrogeologicznego „HYDROGEOLOGIA” zostały przychylnie przyjęte przez Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa Prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, który objął honorowy patronat nad naszym wydawnictwem.

Zarząd SHP

Facebooklinkedinmail

W dniach 16-17 marca 2017r. w warszawskim hotelu InterContinental
odbyła się II edycja Konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze.

Podczas konferencji kilkunastu prelegentów zaprezentowało wykłady odnoszące się do zagadnień Prawa Geologicznego i Górniczego, niejednokrotnie znacznie tematykę wynikającą z tytułu konferencji poszerzające.
 
Ze szczegółowym planem odczytów można zapoznać się na stronie: http://www.trioconferences.pl/www-prawo-geologiczne/
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: szeroko pojętej branży wydobywczej, podmiotów świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego, reprezentanci świata naukowego oraz przedstawiciele Administracji Państwowej.
Tematyka odczytów zaprezentowanych na Konferencji umożliwiła zapoznanie się z aktualną sytuacją formalno-prawną prowadzenia działalności górniczej w świetle obowiązujących zapisów: Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, jak i innych aktów prawnych.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze specjalistyczną interpretacją aktualnych przepisów, praktycznymi skutkami zapisów prawa w aspekcie prowadzonej działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej oraz działań formalno-prawnych poprzedzających uzyskanie koncesji wydobywczej jak i związanych z prowadzeniem wydobycia kopalin. Podczas konferencji zaprezentowano również przykłady skutecznego prowadzenia inwestycji polegających na wydobywaniu kopalin w złożonych warunkach środowiskowych i społecznych.
 
Dzięki partycypacji w konferencji, uczestnicy mogli poszerzyć swoja wiedzę, a niekiedy również uzyskać odpowiedź specjalisty na nurtujące ich pytania. Na skutek obecności przedstawicieli podmiotów o zróżnicowanym profilu działalności Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń również poza salą konferencyjną.
Wobec wielu uwag krytycznych zgłaszanych przez prelegentów i licznych pozostałych uczestników spotkania oraz wobec konsekwencji wynikających z nowych zapisów poszczególnych ustaw, należy ubolewać, że na konferencji zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, przez co dyskusja często miała charakter jednokierunkowy, a wiele istotnych pytań pozostało bez odpowiedzi.

Maciej Pikuła

Facebooklinkedinmail