Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż MGMiŻŚ powierzyło państwowej służbie hydrogeologicznej opracowanie poradnika metodycznego „Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych”. Ze względu na wagę podejmowanej problematyki oraz nieprecyzyjne rozwiązania legislacyjne poradnik z założenia będzie realizowany przy wsparciu, udziale i konsultacji środowiska hydrogeologicznego zaangażowanego w działania na rzecz ochrony ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich poświęcone dyskusji na temat przedmiotowego poradnika. Liczę na aktywny udział osób, które mają doświadczenie w zakresie wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych i chciałyby tymi doświadczeniami się podzielić.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie o godz. 10.00 (sala 15 bud. C).

Z poważaniem

Andrzej Witkowski

Facebooklinkedinmail

W 2 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Odwiert dla pomp ciepła jako potencjalne punktowe ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych
  Jarzyński M., Żurek A. J.
  pobierz>>
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Przykład ujęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Mazurkiewicz J., Kmiecik E., Tomaszewska B.
  pobierz>>
 • World Karst Aquifer Map (WOKAM) i obecność Polski
  Różkowski J., Grabala D., Polonius A.
  pobierz>>
 • Nowe zasady ochrony zasobów oraz wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych – wstęp do dyskusji
  Czop M., Worsa-Kozak M.
  pobierz>>
  Czytaj dalej
Facebooklinkedinmail

W 1 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Bezpompowa, dyskretna technika opróbowania hydrogeologicznego głębokich piezometrów, otworów wiertniczych i studni: ewaluacja terenowa i rekomendacje
  Porowski A., Oleksiewicz M., Becker R., Kaczorek T., Miller R., Włoch A.
  pobierz>>
 • Wykorzystanie rezonansu magnetycznego do oceny warunków hydrogeologicznych
  Buczyński S., Olichwer T.
  pobierz>>
 • Telemetryczny System Monitoringu stanów i temperatury wód podziemnych. Projekt GeoReader
  Przybyłek J., Marciniak M., Kasztelan D., Przybyłek M.
  pobierz>>
 • Monitoring składowisk odpadów komunalnych w Polsce – wymagania prawne a rzeczywistość
  Witkowski A. J.
  pobierz>>
  Czytaj dalej
Facebooklinkedinmail

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie SHP,

Na podstawie par. 24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków SHP na dzień 14 czerwca 2019r. g.10.15 (II termin w przypadku braku kworum – g. 10.30). Walne zebranie tradycyjnie połączone będzie z Seminarium – to już VII Praktyczny Warsztat Hydrogeologa! Program ramowy Zebrania oraz Seminarium przedstawiamy poniżej.

Ze względu na Catering prosimy o potwierdzenie swojej obecności na Zebraniu w aplikacji Doodle pod linkiem: https://doodle.com/poll/yrbcztvu4kkt8rre

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Zarząd SHP

RAMOWY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SHP
14.06.2019 r. (piątek),
Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, Będzińska 60:

godz. 10.15 – 12.15 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2018 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2018 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2018 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
10. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.15-13.15 Przerwa obiadowa

godz. 13.15 – 15.30
Seminarium VII Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Wody podziemne w analizie ryzyka”
Ramowy program seminarium:
1. Otwarcie seminarium (krótkie przemówienia okolicznościowe).
2. Referat wprowadzający: „Propozycje SHP w zakresie wytycznych metodycznych dla planów bezpieczeństwa wodnego oraz analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych” – Mariusz Czop.
3. Dyskusja panelowa.
4. Zamknięcie seminarium.

 

Facebooklinkedinmail