Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy , Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

W imieniu całego Zarząd SHP zapraszam serdecznie na Walne Zebranie Członków SHP, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe w sali Cuprum (V piętro). Po zebraniu odbędzie się otwarte seminarium –  IV Praktyczny Warsztat Hydrogeologa pod hasłem przewodnim ” Nowoczesne narzędzia w badaniach hydrogeologicznych”.

PRZYPOMINAMY O WSTĘPNYM POTWIERDZENIU UDZIAŁU POD LINKIEM:

http://doodle.com/poll/yyvuiyx6kmqn7uyk

 PROGRAM DNIA:

godz. 10.00 – 12.00 Walne Zebranie Członków SHP

Czytaj dalej

Facebooklinkedinmail

SPECJALNY KONKURS POD AUSPICJAMI STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

Nagrody: bezpłatne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych z programu Visual MODFLOW lub GMS odbywających się 9 października 2016r., w ramach VII konferencji MPWP dla 2 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie członek SHP o uregulowanym statusie (bez zaległości w składkach członkowskich);
2. Uczestnictwo w konkursie związane jest z nadesłaniem pracy konkursowej w terminie do 15.IX.2016 r. na adres e-mail: shp@hydrogeolodzy.pl z dopiskiem: KONKURS SHP;
3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania programów specjalistycznych firmy firmy Schlumberger Water Services (Visual Modflow, HydroGeo Analyst, HydroGeo Builder, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite i in.) oraz Aquaveo (GMS) w pracy naukowej i/lub zawodowej
4. Praca konkursowa nie powinna przekroczyć 12 stron standardowego maszynopisu (czcionka Verdana 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami) wraz z rysunkami;
5. Praca konkursowa powinna być przygotowana ze starannością, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej rozdzielczości i czytelności rysunków w formacie PDF (camera ready);
6. Głównym kryterium oceny pracy będzie jej innowacyjność i nowatorski charakter. Ocenie podlegać będzie również związek przedstawionej pracy konkursowej z prowadzoną i planowaną działalnością naukową i/lub zawodową, a także estetyczny poziom jej wykonania;
7. Prace konkursowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej w składzie Zarząd SHP;
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30.IX.2016 r. na stronie internetowej SHP (www.hydrogeolodzy.pl), a zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.
9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora potwierdzające oryginalność pracy i posiadanie nieograniczonych praw autorskich (osobistych i majątkowych) do pracy zgłaszanej na konkurs oraz oświadczenie poświadczające zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) przez SHP na potrzeby konkursu oraz w celu jego promocji.

REGULAMIN DO POBRANIA

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy – Członkowie SHP,

W oparciu o § 24 ust. 3 oraz o § 39 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich zwołuje na dzień 19 czerwca 2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w sali 001 Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przy ulicy Będzińskiej 60 w Sosnowcu.

W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin Walnego zebrania na 19 czerwca 2015 r. na godzinę 10.15 – miejsce obrad bez zmian.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdania: z działalności Zarządu SHP, finansowe, Komisji Rewizyjnej SHP
  za 2014 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2014 r.
 12. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie SHP i podjęcie stosownych uchwał.
 13. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 14. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 15. Wybór członków Zarządu SHP.
 16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej SHP.
 17. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SHP.
 18. Wystąpienie Prezesa SHP.
 19. Wolne wnioski, sprawy różne.
 20. Głosowania i podjęcie niezbędnych uchwał.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania.
 22. Obiad.

 Uprzejmie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.

Po przerwie obiadowej, o godzinie 14.00, rozpocznie się seminarium „Praktyczny warsztat hydrogeologa”. Zgłoszono wystąpienia:

Andrzej Rodzoch – Wybrane problemy formalno-prawne utrudniające właściwą ochronę zasobów wodnych ujęć wód podziemnych zbiorowego zaopatrzenia ludności.

Dominika Dąbrowska, Robert Gelmuda, Marek Sołtysiak, Jan Waligóra – Wybrane problemy z ochroną wód podziemnych – zderzenie z rzeczywistością.

Magdalena Worsa-Kozak, Andrzej Witkowski – Informacja o efektach działań związanych ze zgłaszaniem uwag do nowej Ustawy prawo wodne oraz Ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Z uwagi na konieczność zamówienia kateringu, proszę o potwierdzenie udziału w zabraniu i seminarium, wysyłając do dn. 12 czerwca e-mail na adres shp@hydrogeolodzy.pl

Informacje praktyczne:

Wejście do budynku znajduje się naprzeciw charakterystycznego dinozaura (nie można nie zauważyć).

Mapa z lokalizacją Wydziału Nauk o Ziemi znajduje się pod linkiem: http://www.wnoz.us.edu.pl/kontakt.php

Dojazd spod dworca PKP w Sosnowcu tramwajem linii 21 oraz 27 – należy wysiąść na przystanku Pogoń Akademiki.

Dojazd z Katowice autobusem linii 40, 805 z dworca autobusowego przy ul. Piotra Skargi (5 min. od dworca PKP) – – należy wysiąść na przystanku Pogoń Akademiki.

Wskazówka przy podróży samochodem: należy zjechać przy rozwidleniu tras Katowice – Warszawa i Katowice Kraków.

Uczestnictwo w seminarium dla członków SHP, którzy opłacili składkę członkowską za 2015 rok, jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają członkom obiad oraz przerwy kawowe.

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Członkowie SHP,

W dn. 8 maja odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie zarządu SHP. Nasze Stowarzyszenie powiększyło się o kolejnych nowych członków zwyczajnych. Serdecznie witamy w naszym gronie Magdalenę Malarę, Dominikę Dąbrowską, Andrzeja Rodzocha, Sławomira Górę, Damiana Kałusa. Jest nas już 128!

W trakcie spotkania Zarządu SHP dominujące okazały się kwestie:
– walnego zebrania (19 czerwca 2015),
– czasopisma Hydrogeologia,
– seminarium „praktyczny warsztat hydrogeologa”,
–  spotkania Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody,
–  kolejnych inicjatyw, o których z przyjemnością poinformujemy na Walnym Zebraniu.

Zakończone zostało wysyłanie zaświadczeń członkowskich – jeśli do kogoś nie dotarło, proszę o informację na adres mailowy SHP (przy ponad 120 dedykowanych mailach łatwo o pomyłkę).

W imieniu Zarządu zwracam się z prośbą o rozpropagowanie konkursu SHP „AS Polskiej Hydrogeologii”  – plakat w załączeniu, szczegóły na stronie www.hydrogeolodzy.pl  (dokładnie: http://hydrogeolodzy.pl/wp-content/uploads/2014/07/AS_regulamin.pdf )

Sygnalizuję, iż 19 czerwca w Sosnowcu o godzinie 10. 00 rozpocznie się walne zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Szczegółowy program zebrania zostanie rozesłany do wszystkich członków Stowarzyszenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć  pierwszy numer Hydrogeologii, proszę o kontakt z redaktorem naczelnym – Prezesem Andrzejem Witkowskim.

Wszystkich, którzy chcieliby czynnie „zaistnieć” w trakcie seminarium, które odbędzie się po walnym zebraniu proszę o kontakt ze mną – tematem przewodnim jest „ochrona wód podziemnych w praktyce” – dotychczasowe zgłoszenia ogniskują się wokół stref ochronnych ujęć.

W trakcie zebrania podniesiono również kwestię nieaktualnych danych osobowych w naszej bazie (np. adresów mailowych, tytułów naukowych)   – informacje o ewentualnych zmianach proszę wysyłać na adres mailowy stowarzyszenia w temacie pisząc „zmiana danych osobowych”.

Z uwagi na brak chętnych nie dojdzie do zorganizowanego spotkania towarzyskiego po seminarium. Stawiamy jednak na spontaniczność i liczymy, iż po seminarium dyskusja będzie kontynuowana w gronie zainteresowanych, w jednym z pobliskich lokali.

z pozdrowieniami
Marek Sołtysiak – Sekretarz Zarządu SHP

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po wielu próbach pojawiają się efekty zaangażowania Stowarzyszenia w procesy legislacyjne w naszym Kraju. Dzięki zintegrowanej współpracy wielu środowisk w Konsultacjach Międzyresortowych zostały uwzględnione uwagi do projektu ustawy Prawo Wodne i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zostaną uchwalone. (przeczytaj odniesienie Ministra Środowiska do uwag zgłoszonych na Komitecie Stałym Rady Ministrów >>>). Sukces ten zawdzięczamy między innymi współpracy ze środowiskiem hydrologów, wodociągowców oraz lekarzy zaangażowanych w działalność Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

W dniu 26 marca 2015 r. w siedzibie GIS w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody działającej w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (organu opiniodawczo – doradczego Głównego Inspektora Sanitarnego), na którym podjęto dyskusję na temat merytorycznych i prawnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter ww. zagadnienia, Pan Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski – Przewodniczący Komisji, zaprosił do udziału w jej posiedzeniu przedstawicieli hydrogeologów, hydrologów i geologów. Środowisko hydrogeologów było reprezentowane przez przedstawicieli SHP – Prezesa Andrzeja Witkowskiego i Wiceprezes Magdalenę Worsę-Kozak oraz przedstawiciela PSH (PIG-PIB) – Józefa Mikołajkowa.

Owocna dyskusja zakończyła się wystosowaniem APELU do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta i Ministrów Środowiska oraz Zdrowia (przeczytaj APEL >>>). Stowarzyszenie Hydrogeologów Polski wyraziło swoje poparcie dla Apelu pismem z dnia 17.04.2015r. (przeczytaj poparcie apelu>>>).

Efektem tych działań było zgłoszenie i przedyskutowanie postulatów środowiska na Komitecie Stałym Rady Ministrów i uwzględnienie w dalszych pracach nad ustawą Prawo Wodne uwag dot. stref ochronnych ujęć przez Ministra Środowiska. Jest to niezbity dowód na to, że warto się integrować i podejmować zmasowane, wspólne działania, dla ochrony zasobów wodnych naszego kraju.

 

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich ogłasza po raz drugi nabór wniosków o przyznanie nagrody Stowarzyszenia „As Polskiej Hydrogeologii”.

Nagroda ta ma na celu promowanie na arenie krajowej i międzynarodowej osiągnięć polskich hydrogeologów będących w fazie rozwoju ich kariery zawodowej. Laureatem nagrody może zostać każdy hydrogeolog, bez względu na przynależność do SHP.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania nagrody, dostępnym TUTAJ i składania wniosków o nagrodę.

as_projekt_zaproszenie

Facebooklinkedinmail

Miło nam poinformować, że do grona Członków Wspierających Stowarzyszenie dołączyła kancelaria prawna Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska z Katowic, która będzie wspierała SHP merytorycznie w zakresie spraw formalno-prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z profilem Kancelarii na www.gfkk.pl.

gfkk_logo

Facebooklinkedinmail