Czasopismo HYDROGEOLOGIA objęte Honorowym Patronatem Głównego Geologa Kraju
prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska

 

Miło nam poinformować, iż nasze starania o wydanie branżowego czasopisma hydrogeologicznego „HYDROGEOLOGIA” zostały przychylnie przyjęte przez Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa Prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, który objął honorowy patronat nad naszym wydawnictwem.

Zarząd SHP

Facebooklinkedinmail

W dniach 16-17 marca 2017r. w warszawskim hotelu InterContinental
odbyła się II edycja Konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze.

Podczas konferencji kilkunastu prelegentów zaprezentowało wykłady odnoszące się do zagadnień Prawa Geologicznego i Górniczego, niejednokrotnie znacznie tematykę wynikającą z tytułu konferencji poszerzające.
 
Ze szczegółowym planem odczytów można zapoznać się na stronie: http://www.trioconferences.pl/www-prawo-geologiczne/
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: szeroko pojętej branży wydobywczej, podmiotów świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego, reprezentanci świata naukowego oraz przedstawiciele Administracji Państwowej.
Tematyka odczytów zaprezentowanych na Konferencji umożliwiła zapoznanie się z aktualną sytuacją formalno-prawną prowadzenia działalności górniczej w świetle obowiązujących zapisów: Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, jak i innych aktów prawnych.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze specjalistyczną interpretacją aktualnych przepisów, praktycznymi skutkami zapisów prawa w aspekcie prowadzonej działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej oraz działań formalno-prawnych poprzedzających uzyskanie koncesji wydobywczej jak i związanych z prowadzeniem wydobycia kopalin. Podczas konferencji zaprezentowano również przykłady skutecznego prowadzenia inwestycji polegających na wydobywaniu kopalin w złożonych warunkach środowiskowych i społecznych.
 
Dzięki partycypacji w konferencji, uczestnicy mogli poszerzyć swoja wiedzę, a niekiedy również uzyskać odpowiedź specjalisty na nurtujące ich pytania. Na skutek obecności przedstawicieli podmiotów o zróżnicowanym profilu działalności Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń również poza salą konferencyjną.
Wobec wielu uwag krytycznych zgłaszanych przez prelegentów i licznych pozostałych uczestników spotkania oraz wobec konsekwencji wynikających z nowych zapisów poszczególnych ustaw, należy ubolewać, że na konferencji zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, przez co dyskusja często miała charakter jednokierunkowy, a wiele istotnych pytań pozostało bez odpowiedzi.

Maciej Pikuła

Facebooklinkedinmail

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi,

Profesora Piotra Małoszewskiego

Odszedł człowiek wielkiego formatu, hydrogeolog, światowej sławy autorytet naukowy. Profesor Piotr Małoszewski w latach 1984-2015 pracował w ośrodku badawczym Helmholtz Zentrum
w Monachium, a następnie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, której był absolwentem.
Był wybitnym społecznikiem, działaczem katolickim i polonijnym. Od początku wspierał rozwój naszego Stowarzyszenia, będąc jego członkiem. Nie zdążyliśmy uhonorować go odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii”, odszedł przedwcześnie.

Rodzinie i bliskim Profesora Piotra Małoszewskiego

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Facebooklinkedinmail

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)

Problem z dostępem do wody pitnej z roku na rok dotyka coraz większej ilości osób na świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment na uświadomienie społeczeństwa, że należy szanować wodę.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie w dniu 22 marca od 1993 r. W tym roku są to dwudzieste czwarte obchody tego święta. Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest „Woda i ścieki”. Ma ono zwrócić uwagę na zależności jakie występują między ekosystemami wodnymi, a ściekami.

Powstające w wyniku działalności człowieka ścieki mają ogromny wpływ na stan i jakość wody. Dlatego należy skupić się na racjonalnym zarządzaniu gospodarką ściekową i wykorzystać jej potencjał w sposób poprawiający stan wód, a nie marnować go.

AS

Facebooklinkedinmail