W dniu 23. czerwca 2014r. w Sosnowcu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SHP. Zebranie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013r. oraz przyznało tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich dwóm zasłużonym hydrogeologom, członkom założycielom Stowarzyszenia – prof. Andrzejowi Różkowskiemu oraz prof. Stanisławowi Witczakowi.

Protokół z zebrania do pobrania w formacie .pdf>>>

Po zebraniu odbyło się II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” pod hasłem „Problemy z monitoringiem wód podziemnych”. Wkrótce w zakładce ” Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” do pobrania będą materiały z seminarium.

Dziękujemy  wszystkim przybyłym na Zebranie i Seminarium!

Zarząd SHP

Facebooklinkedinmail

SPECJALNY KONKURS POD AUSPICJAMI STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH (SHP)

Nagrody: bezpłatne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych z programu Visual MODFLOW, w dniu 16.XI.2014 r. dla 3 laureatów konkursu

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie członek SHP o uregulowanym statusie (bez zaległości w składkach członkowskich);
  2. Uczestnictwo w konkursie związane jest z nadesłaniem pracy konkursowej w terminie do 15.X.2014 r. na adres e-mail: shp@hydrogeolodzy.pl z dopiskiem: KONKURS SHP;
  3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania programów specjalistycznych firmy Schlumberger Water Services (Visual Modflow, HydroGeo Analyst, HydroGeo Builder, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite i in.) w pracy naukowej i/lub zawodowej;
  4. Praca konkursowa nie powinna przekroczyć 12 stron standardowego maszynopisu (czcionka Verdana 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami) wraz z rysunkami;
  5. Praca konkursowa powinna być przygotowana ze starannością, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej rozdzielczości i czytelności rysunków w formacie PDF (camera ready);
  6. Głównym kryterium oceny pracy będzie jej innowacyjność i nowatorski charakter. Ocenie podlegać będzie również związek przedstawionej pracy konkursowej z prowadzoną i planowaną działalnością naukową i/lub zawodową, a także estetyczny poziom jej wykonania;
  7. Prace konkursowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej w składzie Zarząd SHP;
  8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 31.X.2014 r. na stronie internetowej SHP (www.hydrogeolodzy.pl), a zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.
  9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora potwierdzające oryginalność pracy i posiadanie nieograniczonych praw autorskich (osobistych i majątkowych) do pracy zgłaszanej na konkurs oraz oświadczenie poświadczające zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) przez SHP na potrzeby konkursu oraz w celu jego promocji.

INFORMACJE O WARSZTATACH DO POBRANIA>>>

Facebooklinkedinmail

W dniach 16-18.11.2014 w Ciechocinku odbędzie się VI Konferencja Naukowa pt. „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”. Jest ona organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i poświęcona będzie problemom modelowania procesów filtracji, transportu masy i energii oraz modelowania hydrogeochemicznego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu modelowania procesów hydrogeologicznych. Konferencja będzie miała charakter warsztatów, dając jednocześnie możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć głównych ośrodków krajowych w tym zakresie. Informacje o konferencji można znaleźć na stronie: http://www.home.umk.pl/~mpwp_6/index.html

Zaprasza Komitet Organizacyjny

Facebooklinkedinmail

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich na II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”. Tematem przewodnim seminarium są „Problemy z monitoringiem wód podziemnych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 23. czerwca 2014r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu o godz. 11.15 (po Walnym Zebraniu). Informacja o numerze sali będzie wywieszona na drzwiach wejściowych.

Mapka z lokalizacją Wydziału jest dostępna pod linkiem: http://www.wnoz.us.edu.pl/kontakt.php
Z uwagi na konieczność potwierdzenia kateringu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16 czerwca, do godz. 12, na adres shp@hydrogeolodzy.pl.
Program seminarium wygląda następująco:

11.15 – 13.00 II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” – „Problemy z monitoringiem wód podziemnych” – cz. 1

– dr  Bogusław Kazimierski „Monitoring w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB w cyklu Planów Gospodarki Wodnej na lata 2016-2021”

– prof. UŚ dr hab. Andrzej Witkowski „Blaski i cienie monitoringu wód podziemnych wokół składowisk odpadów”

– dyskusja

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.45 II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” – „Problemy z monitoringiem wód podziemnych” – cz. 2

– dr inż. Marek Sołtysiak, Paweł Mazur „Monitoring wód podziemnych przy inwestycjach drogowych”.

– dr inż. Mariusz Czop, dr Magdalena Worsa-Kozak „Nowoczesne metody badawcze w zagadnieniach monitoringu środowiska wodnego na obszarach objętych wpływem działalności górniczej”

– dyskusja

Facebooklinkedinmail

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SHP

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, zwołuje na dzień 23 czerwca br. na godz. 10 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, przy ul. Będzińśkiej 60 (http://www.wnoz.us.edu.pl/).
Walne Zebranie zwołane jest w celu  przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013.
W porządku obrad przewidziano też wolne wnioski.

Po zebraniu, około godz. 11,  zaplanowano II seminarium z serii „praktyczny warsztat hydrogeologa”. Temat wiodący brzmi: „Problemy z monitoringiem wód podziemnych”.

Facebooklinkedinmail